3D Bistro sp. z o.o.


realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą
"Franczyza technologiczna dla przemysłowego druku 3D SLS".

Celem projektu jest dostarczenie na rynek zintegrowanego rozwiązania, które pozwoli na przemysłową produkcję części w rozproszonej sieci dostawców w segmencie wytwarzania przyrostowego (druk 3D) techniką selektywnego spiekania laserowego (SLS). 

Wartość projektu: 1 000 000,00 PLN

Dofinansowanie: 800 000,00 PLN


realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą
"Opracowanie zespołu czujników do badania jakości prochu poliamidowego wykorzystanego w procesie wytwarzania przyrostowego techniką SLS i algorytmu kompensującego pracę drukarki 3D SLS".

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania przeznaczonego do weryfikacji jakości materiału wejściowego używanego do druku 3D SLS (prochu PA12 – poliamidu-12), która umożliwi zastąpienie laboratoryjnej analizy off-line pomiarami co najmniej atline. Rezultat projektu przyczyni się do ograniczenia przestojów, zmniejszenia a docelowo wyeliminowania konieczności ręcznego pobierania próbek oraz zapewnienia zgodności detali wyjściowych z procesu druku 3D SLS ze specyfikacją przy każdym cyklu wytwarzania.

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie 3D Bistro Sp. z o.o. (Lider projektu) i Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A (konsorcjant). Lider projektu specjalizuje się w produkcji druku 3D, a partner naukowy jest jednostką naukową specjalizującą się w badaniach z zakresu inżynierii materiałowej, chemii, fizyki oraz elektrotechniki, w tym automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.01.01.01-00-0791/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Dane projektu

Okres realizacji: 01.12.2021 r. – 31.12.2023 r.
Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 7 300 280,19 zł
Kwota dofinansowania: 6 135 094,90 zł
Wkład własny: 1 165 185,29 zł


3D Bistro Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr M-ERA.NET3/2021/26/PowderEUse/2023 zawartą w dniu 11.12.2023 r. realizuje projekt pn. „Nowa metoda recyklingu proszków poliamidowych do ponownego wykorzystania w procesie selektywnego spiekania laserowego”


Akronim: PowderEUse


Lider: Politechnika Wrocławska


Partnerzy: 3D Bistro, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego (ZBPP) oraz Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology 


Lata realizacji: 2022 – 2024 


Finansowanie: M-ERA.NET Call 2021 / NCBR


Wartość projektu:  4 958 712,00 PLN 

Dofinansowanie projektu: 4 398 561,20 PLN


Cel projektu: W ramach projektu zostaną opracowane metody regeneracji proszków odpadowych z procesu selektywnego spiekania laserowego proszków polimerowych i uzyskania gotowych komponentów o akceptowalnych właściwościach, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przy krótkich seriach produkcyjnych. Rozwiązanie to stanowi nowe podejście w zakresie ochrony środowiska, które pozwala w dużej mierze na eliminację odpadów poprocesowych i jest ważnym aspektem w branży przy produkcji prototypów i oprzyrządowania, wyrobów medycznych czy wsparciu sektora motoryzacyjnego.